BETALING

BETALING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD


Je kunt online betalen met de volgende betaalmethoden: BANCONTACT, MASTERCARD, VISA... Zodra de betaling voor een aanvaarde bestelling is goedgekeurd, ontvangt de koper een ontvangstbevestiging per e-mail op het adres dat hij tijdens de bestelprocedure heeft opgegeven. Uitzonderlijk kan betaling via overschrijving gebeuren na voorafgaand akkoord van Giacomo Moda & C. bvba.


Met het uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke akkoord van Giacomo Moda & C. kan de betaling na de levering gebeuren via overschrijving. Giacomo Moda & C. sprl behoudt zich het recht voor om elke bestelling op te schorten wanneer de bevoegde controle-instantie de betaling per kredietkaart weigert of wanneer de bestelling niet betaald wordt. In dit geval kan Giacomo Moda & C. sprl de verkoop annuleren wegens niet-betaling.


Indien de Koper zijn verplichtingen niet nakomt of indien de transactie wordt geannuleerd of opgelost zoals hierboven beschreven, behoudt Giacomo Moda & C. bvba zich het recht voor om de uitvoering van andere bestellingen of lopende verbintenissen ten aanzien van de Koper of zijn verbonden ondernemingen in de zin van artikel 11-12 van het Wetboek van Vennootschappen op te schorten of te annuleren, zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst en onverminderd het recht van Giacomo Moda & C. bvba op vergoeding van de geleden schade.

 

Niet-betaling van een factuur of gedeeltelijke betaling maakt alle andere schulden, zelfs als ze nog niet opeisbaar zijn, van de Koper of zijn verbonden ondernemingen in de zin van Artikel 11-12 van het Wetboek van Vennootschappen, onmiddellijk opeisbaar.