ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Art. 1 TOEPASSING Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst gesloten tussen Giacomo Moda & C. sprl, Chaussée de Ninove 642, 1070 Anderlecht B.C.E : 0473.984.956 ("Giacomo Moda & C. sprl") en de professionele (b2b) "Koper", samen "de Partijen", door middel van het verkoopplatform van Giacomo Moda & C. sprl www.amelieamelie.be.


De rechten en verplichtingen van de Partijen worden uitsluitend beheerst door deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Afwijkende verbintenissen moeten schriftelijk tussen de Partijen worden vastgelegd. De algemene aankoopvoorwaarden van de Koper worden uitdrukkelijk verworpen. Door het plaatsen van een bestelling (via het schriftelijke bestelformulier) aanvaardt de Koper onvoorwaardelijk deze Algemene Verkoopvoorwaarden.


Art. 2 BESTELLINGEN Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Bestellingen worden pas aanvaard na schriftelijke bevestiging van ons per e-mail. Aanvaarding van een deel van een bestelling impliceert geen aanvaarding van het resterende deel van de bestelling. Overmacht geeft ons het recht een geheel of gedeeltelijk aanvaarde bestelling niet uit te voeren, zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de koper.


Annulering van de bestelling door de Koper is niet mogelijk zonder voorafgaande toestemming van Giacomo Moda & C. sprl en zal in ieder geval aanleiding geven tot de betaling van een schadevergoeding van 30% van de aankoopprijs.


Indien het vertrouwen van Giacomo Moda & C. sprl in de solvabiliteit van de Koper geschokt wordt, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, door daden van gerechtelijke uitvoering of beslaglegging tegen de Koper en/of andere identificeerbare gebeurtenissen, behoudt Giacomo Moda & C. sprl zich het recht voor om bestellingen (gedeeltelijk) te annuleren of op te schorten en/of bijkomende waarborgen te eisen.


Art. 3 LEVERING De levering gebeurt EXW (Incoterms 2010) Trade Mart Atomiumsquare BP56 AIX 456 1020 Brussel.


Leveringen worden uitgevoerd door Giacomo Moda & C. bvba uitsluitend in naam en voor rekening van de Koper. De leveringstermijnen, inclusief deze vermeld op de website, zijn niet bindend en worden louter ter informatie gegeven. Het niet naleven van de vermelde leveringstermijn kan in geen geval aanleiding geven tot annulering van de bestelling, weigering van de goederen en/of niet-betaling van de facturen, of zelfs een eis tot schadevergoeding. De levering gebeurt op risico van de koper op het adres dat vermeld is in de bestelling. Giacomo Moda & C. bvba levert enkel in België.

 

Bezorgkosten worden apart vermeld tijdens het bestelproces en moeten worden betaald wanneer de bestelling wordt geplaatst. Het totaalbedrag op de orderbevestiging is de definitieve prijs, inclusief btw en toeslagen. De bezorgkosten zijn afhankelijk van de bestemming, het gewicht en de grootte van het pakket. De tarieven zijn inclusief een vergoeding voor het klaarmaken van het pakket en de transportkosten zelf.


Levering buiten België gebeurt eveneens EXW (inco terms 2010) Trade Mart Atomiumsquare BP56 AIX 456 1020 Brussel en het transport moet door de Koper op eigen kosten georganiseerd worden.


Douanerechten: elke bestelling geplaatst op de website www.amelieamelie.be en geleverd buiten België kan onderworpen zijn aan belastingen en douanerechten wanneer het pakket aankomt op de plaats van bestemming. Alle douanerechten en taksen met betrekking tot de levering van een product vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Koper. Giacomo Moda & C. bvba is niet verplicht om de toepasselijke douanerechten en taksen te controleren en om de Koper hiervan op de hoogte te brengen. Om te weten welke douanerechten en belastingen van toepassing zijn, raadt Giacomo Moda & C. sprl de Koper aan om inlichtingen in te winnen bij de bevoegde autoriteiten van zijn land.


Orderverwerking :

Bestellingen worden verwerkt van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen. Pakketten worden vanuit België verzonden binnen 1 tot 15 werkdagen na betaling van de bestelling, behalve in geval van overmacht. Giacomo Moda & C. bvba is niet verantwoordelijk voor omstandigheden buiten haar redelijke controle, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, natuurrampen, explosies, overstromingen, oorlog en burgerlijke onrust, onmogelijkheid om leveringen te ontvangen, stakingen, industriële acties of opschorting van het werk, of enige andere vorm van overmacht.


De vermelde leveringstermijn is slechts indicatief. Na het verstrijken van de leveringstermijn heeft de Koper geen recht op enige vorm van compensatie of rente. De Koper kan de bestelling evenmin annuleren.


De producten die gekocht worden op de website www.amelieamelie.be worden geleverd op het leveringsadres dat door de Koper werd opgegeven. Giacomo Moda & C. sprl is niet verantwoordelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit fouten die de Koper maakt bij het bestellen (cf. artikel 2).


Art. 4 PRIJZEN De prijzen zijn deze vermeld op de orderbevestiging. In geval van een prijswijziging in de periode tussen de bestelling en de orderbevestiging, heeft de Koper het recht om de verkoop te annuleren. De prijzen zijn exclusief btw. De geadverteerde prijzen vormen geen aanbod, maar slechts een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop. Elk risico verbonden aan de ruiltransactie wordt gedragen door de Koper. Het uitreiken van handelsfacturen of het toekennen van een betalingstermijn of uitstel van betaling brengt geen schuldvernieuwing met zich mee. Alle kosten verbonden aan de betaling of de omruiling zijn ten laste van de Koper.


Art. 5 BETALING EN RESERVERING VAN TITEL De betaling gebeurt online met de volgende betaalmethoden: BANCONTACT, MASTERCARD, VISA... Zodra de betaling voor een aanvaarde bestelling is goedgekeurd, ontvangt de Koper een ontvangstbevestiging per e-mail op het adres dat hij tijdens de bestelprocedure heeft opgegeven. Uitzonderlijk kan de betaling via overschrijving gebeuren na voorafgaand akkoord van Giacomo Moda & C. sprl. In dat geval is de bestelling pas definitief na ontvangst van de betaling en wordt de levering pas op dat moment voorbereid. Met de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Giacomo Moda & C. sprl, kan de betaling gebeuren na de levering via overschrijving voor trouwe klanten. Giacomo Moda & C. sprl behoudt zich het recht voor om elke bestelling op te schorten wanneer de bevoegde controle-instantie de betaling met kredietkaart weigert of wanneer de bestelling niet betaald wordt. In dit geval kan Giacomo Moda & C. sprl de verkoop annuleren wegens niet-betaling.

Indien de Koper zijn verplichtingen niet nakomt of indien de transactie wordt geannuleerd of opgelost zoals hierboven beschreven, behoudt Giacomo Moda & C. bvba zich het recht voor om de uitvoering van andere bestellingen of lopende verbintenissen ten aanzien van de Koper of zijn verbonden ondernemingen in de zin van artikel 11-12 van het Wetboek van Vennootschappen op te schorten of te annuleren, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en onverminderd het recht van Giacomo Moda & C. bvba op vergoeding van de geleden schade. De niet-betaling van een factuur of een gedeeltelijke betaling maakt alle andere schulden, zelfs als ze nog niet opeisbaar zijn, van de Koper of van de met hem verbonden vennootschappen in de zin van artikel 11-12 van het Wetboek van Vennootschappen, onmiddellijk opeisbaar.

 

Art. 6 VOORBEHOUD VAN EIGENDOM Alle producten blijven eigendom van Giacomo Moda & C. sprl tot volledige betaling van de koopprijs ontvangen is. Tot de volledige betaling van de koopprijs kan Giacomo Moda & C. sprl de goederen terugvorderen van de Koper en moet de Koper Giacomo Moda & C. sprl toegang verlenen tot zijn winkel of magazijn, waar de goederen afzonderlijk bewaard moeten worden. Het eigendomsvoorbehoud geldt niettegenstaande toegekende betalingstermijnen of uitstel van betaling. Alle opbrengsten uit de verkoop van de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen moeten aan Giacomo Moda & C. sprl worden overgemaakt. De koper verpandt hierbij alle vorderingen die voortvloeien uit deze doorverkoop. De voorschotten betaald door de koper aan Giacomo Moda & C. bvba worden verworven door Giacomo Moda & C. bvba in geval van recuperatie van de goederen in uitvoering van het eigendomsvoorbehoud, ter vergoeding van de schade (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, mogelijke verliezen op deze gerecupereerde goederen).  Het risico verbonden aan de goederen gaat over op het ogenblik van de levering.


Art. 7 CONFORMITEIT VAN HET PRODUCT en TERUGZENDING Elk geleverd product met een zichtbaar defect (fabricagefout) dat niet binnen de 24 uur na levering gemeld wordt, wordt geacht aanvaard te zijn. Elk onzichtbaar defect (fabricagefout) moet onmiddellijk (binnen de 24 uur) na ontdekking ervan, maar in ieder geval binnen de 7 dagen na levering, aan Giacomo Moda & C. sprl gemeld worden.


De terugzending van gebrekkige producten is enkel mogelijk mits voorafgaand akkoord van Giacomo Moda & C. sprl en op kosten van de Koper. Defecte producten die correct teruggestuurd worden, zullen gratis vervangen of terugbetaald worden, naar keuze van Giacomo Moda & C. sprl. Vooraleer de terugzending aanvaard kan worden, moet de Koper een e-mail sturen naar de hoofdzetel ter goedkeuring op rma@amelieamelie.be met vermelding van :

- de verwijzing naar het artikel

- het inkoopordernummer

- de reden voor de retourzending

Als de retourzending wordt geaccepteerd, ontvangt de koper per e-mail een RMA-nummer (Return Merchandise Authorization).


De Koper dient het betreffende product met het RMA-nummer op eigen kosten te retourneren.


Art. 8 ONGELDIGHEID De ongeldigheid van een bepaling van deze algemene verkoopsvoorwaarden heeft niet automatisch de nietigheid van de andere bepalingen en het contract tot gevolg. Op zaken die niet in deze algemene verkoopvoorwaarden geregeld zijn, is het gemene recht van toepassing.  


Art. 9 AANSPRAKELIJKHEID Behalve in geval van opzettelijke fout of bedrog, is Giacomo Moda & C. sprl niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de levering of niet-levering van de goederen. Elke aansprakelijkheid van Giacomo Moda & C. sprl is in elk geval beperkt tot de waarde van het (de) betrokken Product(en). Giacomo Moda & C. sprl is niet verantwoordelijk wanneer de website www.amelieamelie.be niet meer toegankelijk is of wanneer de toegang tot de site geweigerd wordt, noch voor storingen veroorzaakt door het computersysteem of virussen, noch voor andere problemen die voortvloeien uit het gebruik van de website www.amelieamelie.be. Giacomo Moda & C. sprl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van termijnen, van welke aard ook, aangezien alle termijnen indicatief zijn en geen bindende verplichting inhouden voor Giacomo Moda & C. sprl.


Art. 10 OVERDRACHT VAN FACTUREN Giacomo Moda & C. sprl behoudt zich het recht voor om facturen over te dragen aan een factoringmaatschappij. Door zijn bestelling aanvaardt de Koper dat Giacomo Moda & C. bvba vrijgesteld is van het vervullen van de formaliteit voorzien in artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek of in artikel 16 van de wet van 19 oktober 1919. Een eenvoudige vermelding van de overdracht op de factuur of een andere schriftelijke mededeling betreffende de overdracht volstaat.


Art. 11 BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS 11.1 Giacomo Moda & C. sprl respecteert uw privacy en verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen zoals bepaald door de Europese Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG) en door de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

 

Je geeft de volgende gegevens op:

Zonder te registreren of te bestellen op de Website: uw IP-adres en cookies met behulp van Google Analytics ;

Bij een bestelling of via het contactformulier: Uw geslacht, achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, afleveradres, bedrijfs- en BTW-nummer (indien van toepassing) wanneer u een bestelling plaatst via de Website.

Bovendien kan Giacomo Moda & C. bvba andere gegevens verzamelen i). door het gebruik van cookies (zie hieronder); ii) wanneer u persoonsgegevens verstrekt om de Website te gebruiken; iii) wanneer u persoonsgegevens verstrekt die nodig zijn voor de uitvoering van een bestelling voor een derde partij of op haar verzoek.


11.2 Giacomo Moda & C. bvba verbindt zich er in geen enkel geval toe om de door de Koper verstrekte persoonlijke gegevens door te geven aan derden.


De verstrekte informatie wordt alleen gebruikt voor interne managementdoeleinden:

Orderbeheer ;

Facturering ;

Klantenservice ;

Solvabiliteit;

Marketing of gepersonaliseerde reclame voor gelijkaardige producten van Giacomo Moda & C. sprl.

Statistische gegevens en marktonderzoek


De hierboven vermelde informatie kan anoniem worden doorgegeven aan organisaties die contractueel verbonden zijn met Giacomo Moda & C. sprl voor marktonderzoek. De bovenvermelde gegevens kunnen worden doorgegeven aan partners die, in opdracht van Giacomo Moda & C. sprl, marketing- of gepersonaliseerde campagnes voeren voor de producten van Giacomo Moda & C. sprl.


De bovenstaande gegevens kunnen worden doorgegeven aan de financiële instellingen die verantwoordelijk zijn voor de gekozen betaalmethode.


Giacomo Moda & C. sprl is soms verplicht persoonsgegevens vrij te geven op grond van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Giacomo Moda & C. sprl zal redelijke inspanningen leveren om u vooraf te informeren, behalve in het geval van wettelijke beperkingen.


Giacomo Moda & C. bvba bewaart de gegevens niet langer dan nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en in geen geval langer dan 7 jaar.


11.3. De Koper die een bestelling heeft geplaatst op de website www.amelieamelie.be kan op elk moment zijn persoonlijke gegevens die door Giacomo Moda & C. sprl werden geregistreerd, laten raadplegen, wijzigen of schrappen. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@amelieamelie.be of door een brief te sturen naar Giacomo Moda & C. sprl op het adres vermeld in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden. De Koper erkent dat in geval van weigering van kennisgeving of verzoek tot verwijdering van persoonlijke gegevens, bepaalde diensten niet kunnen worden geleverd.


11.4 Tot slot hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, gevestigd in 1000 Brussel, rue de la Presse 35, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, https://www.autoriteprotectiondonnees.be, die bevoegd is inzake privacy en gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Dit heeft geen invloed op het recht om een zaak aanhangig te maken bij een burgerlijke rechtbank.


Artikel 12 : Cookies

Wat is een Cookie?

Een cookie is een klein bestand met gegevens dat door een website op uw computer of mobiele apparaat wordt geplaatst wanneer u die website bezoekt. Er zijn verschillende soorten cookies die verschillende functies hebben, zoals hieronder beschreven.


Waarom gebruikt Giacomo Moda & C. bvba cookies?

Webpagina's hebben geen geheugen. Als u op dezelfde website van pagina naar pagina navigeert, wordt u op deze pagina's niet als één persoon herkend. Cookies stellen de website in staat om uw browser te herkennen. Ze worden daarom voornamelijk gebruikt om uw keuzes en voorkeuren in het geheugen op te slaan of om u te herkennen wanneer u dezelfde site opnieuw bezoekt.

Cookies registreren geen persoonlijke informatie. Ze hebben een sessienummer en leggen andere basisinformatie over uw bezoek vast.


Welk type cookies gebruikt Giacomo Moda & C. sprl op deze site?

Cookies onderscheiden zich door hun rol, hun duur en de derde partijen die ze op het internet plaatsen. Er zijn verschillende soorten cookies:


• Technische cookies of sessiecookies: deze worden gebruikt om de website weer te geven en goed te laten werken. Cookies worden ook gebruikt om uw bestelling en, indien nodig, een account aan te maken. Deze technische cookies zijn absoluut noodzakelijk om onze site goed te laten functioneren. Ze worden voor verschillende doeleinden gebruikt, zoals het oproepen van uw taalinstellingen. Sessiecookies verlopen na de browsersessie en worden niet langdurig opgeslagen. Sessiecookies worden gebruikt om veiligheidsredenen en om uw specificaties bij te houden wanneer u de website pagina voor pagina bezoekt. Op deze manier hoeft u uw specificaties niet opnieuw in te lezen telkens wanneer u een nieuwe pagina bezoekt.


• Functionele of permanente cookies: Dankzij functionele cookies kent de site uw voorkeuren zodat u de site beter kunt gebruiken. Ze kennen uw taalvoorkeur, uw zoekopdrachten en de producten die u hebt geraadpleegd. Deze functionele cookies zijn niet noodzakelijk voor de goede werking van de site, maar ze bieden extra functies en maken de site gebruiksvriendelijker. Permanente cookies worden tussen browsersessies op het apparaat van de gebruiker opgeslagen om de voorkeuren of zoekopdrachten van de gebruiker op al onze sites te bewaren.


• Analytische cookies: Deze cookies geven een overzicht van hoe bezoekers de website gebruiken, om erachter te komen wat werkt en wat niet, om de website te optimaliseren en te verbeteren en om ervoor te zorgen dat de website interessant en relevant blijft. De verzamelde informatie omvat: de webpagina's die u hebt bezocht, de webpagina's die u naar onze site hebt gestuurd en de webpagina's waarvandaan u onze site hebt verlaten, het type platform dat u hebt gebruikt, uw datum- en tijdnotatie, en gegevens zoals het aantal klikken dat u op een bepaalde pagina maakt, uw muis- en scrollbewegingen en de tekst die u typt tijdens het gebruik van onze site. De Verkoper gebruikt ook analytische cookies om het gedrag van websitebezoekers te volgen nadat ze online reclame hebben gezien, inclusief reclame op websites van derden. De verzamelde gegevens blijven anoniem.


• Advertentiecookies: (cookies van derden) : Giacomo Moda & C. sprl gebruikt soms cookies van derden om advertenties van andere websites of van de Verkoper op andere websites weer te geven. Dit staat bekend als retargeting (of remarketing), gebaseerd op beoordelingen die u op onze site hebt gemaakt. Advertentiecookies kunnen ook worden gebruikt door derden om producten en diensten aan te bieden via hun website.


Hoe lang zijn cookies geldig?

We gebruiken cookies met verschillende geldigheidsperioden. Sommige cookies zijn 5 jaar geldig vanaf uw laatste bezoek aan onze website. U kunt deze cookies echter op elk gewenst moment uit uw browser verwijderen. Als u ervoor kiest om bepaalde cookies te weigeren, is het mogelijk dat sommige functies van de site niet optimaal functioneren en/of dat toegang tot de site niet mogelijk is.  Na het deactiveren en/of verwijderen van cookies blijft u advertenties zien, maar deze zijn niet gebaseerd op uw eerdere gebruik van de website.


Meer informatie over cookies vindt u ook op: http://www.allaboutcookies.org/


Meer informatie over online behavioural advertising en de bescherming van online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/